top of page

14 | Lomnica bez bariér staničná pasáž vlak bus_

Autor

Zuzana Hroncová

Martina Kosturská

Daniel Kolesár

Gabriel Osifčin

Peter Danko

Martin Marušinec

marusinec.martin@gmail.com


Atelier / Škola

CTRL+ D Architekti, MARUSINEC ARCHITECTS


Odhadované náklady 820 000 EUR


Téma

Železničná stanica Tatranská LomnicaKoberec nas prenesie v čase do predpolia najstarieho hotela vo vysokych

Tatrach a exaktne defi nuje napojenie na park.

Návrh tzv. „Stanice bez bariér“ vychádza z myšlienky, vniesť do staničného

priestranstva jednotu, prehľadnosť a organizovanosť. Odstránením

živého plota medzi koľajovou traťou pre vlaky a koľajovou traťou pre električky

vznikne otvorený priestor, v ktorom sa každý návštevník Tatranskej Lomnice

jednoduchšie zorientuje. Vytvorením jednotného staničného priestoru s novo

navrhnutým „zeleným kobercom“, spevnenou plochou dodá danému priestoru

otvorenosť a uvoľnenosť s pozitívnym vplyvom na turistov, návštevníkov ale aj

domáce obyvateľstvo. Vdýchne priestoru charakter staničného námestia.

Neostali by sme ale iba pri námestí a s otvorením by sme po vysadnutí

z „vlaku“ pokračovali prepojením vlakovej stanice s autobusovou. Vytvárame

koridor, ktorý prirodzene spája dva hlavné komunikačné body. Opäť do návrhu

vstupuje jednoduchosť a ľahká orientácia na daný cieľ, bez zbytočného

tápania v okolí. Zároveň, ale všetky dôležité časti okolia zameriavajúce sa na

návštevníkov Tatranskej Lomnice ostatnú blízko späté. Do konfrontácie sa tak

viac dostáva objekt najstaršieho hotela Lomnica.


Tretím dopravným bodom je navrhovaná lanová dráha, vybudovaná v okolí

autobusovej stanice. Tá bude spájať dopravu so športom, oddychom

a kultúrou a vytvorí druhý vstup k Lomnickým lyžiarskym tratiam.

Tým sa odbremení od osobnej dopravy terajšie jediné, ofi ciálne, vstupné

miesto k zimnému športu v Lomnici.


LOMNICA BUS

Samotné riešenie autobusovej stanice, respektíve skôr parkovacieho státia

či akéhosi dopravno-komunikačného nádvoria je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou,

ak sa chceme priblížiť modernému svetu a zároveň vniesť do Tatier

a samotnej Tatranskej Lomnice priestor, ktorý bude centrálnym bodom,

z ktorého sa všetci dostaneme „bližšie“ k Tatrám.

Ako pokračovanie zelenej krivky staničného námestia železníc

a prepojenia na park resp promenádu sa stáva podľa uhla pohľadu

koncovým alebo začiatočným bodom pre nástup na kopec. jednoduché

usporiadanie priestranstva, defi novanie pozícii pre jednotlivé funkcie, ich

združenie, zapojenie sídliska , potlačenie hotelového zázemia a umiestnenie

objektov v skladbe aby spĺňali estetické, technické a hygienické požiadavky

súčasnej a budúcej doby.

Pre návštevníka bude už len príjemným bonusom ak v tomto mieste

dokáže nasadnúť na lanovku a priamo zo stanice sa dopraviť na sneh alebo

do hotelového bazéna.


PROMENÁDA, alebo LOMNICA NA BEŽKÁCH

vytvorenie jasnej „zelenej“ krivky medzi dopravnými bodmi vlak a bus núti

v území zapojiť do komunikácie predpolie najstaršieho hotela Lomnica a

parkové priestranstvo. k vzájomnej konfrontácii hotel vs park navrhujeme

potlačenie dopravnej línie vytvorením priestoru s charakterom pešej zóny

v celej šírke predpolia hotela. jednoduchou materiálovou zmenou povrchov,

zrušením bariéru vytvárajúcich prvkov zelene prepojiť s parkom aj život

za sídliska. Takto by bolo pre život v parku ideálne vytvorenie okruhov

spevnených plôch tak aby vedeli byť využívané celoročne, či už na letné

bežkovanie alebo zimné bicyklovanie nie len pre turistov ale stali by sa

každodennou súčasťou aj pre domácich.

Parkovy areal

Biatlon v meste

Celoročný zelený bežkársky koberec
13 views
bottom of page