02 | Pešia zóna Tatranská Lomnica

Autor

Mária Caffrey

maria.lafkova@gmail.com

Soňa Drawc (Spolupráca)


Odhadované náklady

5 000 EUR


Lokalita/téma

Železničná stanica,

Tatranská Lomnicaturistický bod. V hlavnej turistickej sezóne podlieha vysokej návštevnosti.

Je to tiež miesto, kde sa domácim obyvateľom cestujúcim za prácou

alebo vzdelaním začína a končí produktívna časť dňa.

Nekoncepčne vysadená zeleň, vizuálny smog, nedostatok spevnených

plôch a ich zlý, nevyhovujúci stav hraničí s bezpečnosťou. Znemožňuje prehľadnosť,

dostáva do konfl iktu čakajúcich a prichádzajúcich. Nerekonštruovaná

budova stanice, ktorá je v zozname národných kultúrnych pamiatok,

je dlhodobo neudržiavaná a nezodpovedá moderným požiadavkám cestujúcich.

Treba využiť priestorový potenciál miesta, vyčistiť od nevyužívaných prvkov

a zjedotiť do uceleného priestoru, hodného reputácie Vysokých Tatier.

Priestor by mal svojou logikou zabezbečiť nekonfl iktný pohyb cestujúcich/

turistov v náväznosti na pešie ťahy - stať sa prvou Tatranskou pešou zónou.

Navrhované riešenie ráta s minimálnymi nákladmi a zásahmi. Svyužitím

particípatívneho zapájania obyvateľstva a komunít do tvorby verejného

priestoru by bolo možné zámer zrealizovať.
20 views