01 | Školský areál v Tatranskej Lomnici

Autor

Mária Caffrey

maria.lafkova@gmail.com


Lokalita/téma

Tatranské sídliská

Základná škola v Tatranskej Lomnici je najväčšou školou v Tatrách. Tento rok oslavuje

60te výročie vzniku. Za viac než polstoročie sa udialo všeličo, ale najväčším

problémom bolo odsťahovanie mladých. V škôlke bolo ešte pred pár rokmi len

6 detí, hrozilo, že budovu predajú. Trend za posledných pár rokov ukazuje nárast

obyvateľov s deťmi v predškolskom a školskom veku a žiaci aj zamestnanci začínajú

pociťovať priestorové a technické nedostatky.

Umiestnenie školy je ideálne, umožňuje deťom samostatnosť. Zo sídliska,

železničnej a autobusovej stanice sa dostanú pešo, takmer bez nutnosti prejsť

cez dopravnú komunikáciu.

Je bezpečný, z hľadiska automobilovej dopravy a obklopuje ho zeleň.

Aj ďalšie objekty vzdelania, kultúry a športu sú v blízkosti, dostupné peši.

Poloha kina Múzea TANAP bola zohľadnená už pri plánovaní a hovorí sa o promenáde/

námestí, tie deti využívajú v školskom procese a je nevyhnutné naplniť tieto

vízie a pokračovať, doplniť chýbajúce trasy medzi nimi. Mali by byť bezpečné, prehľadné, bezbariérové a samozrejme, mali by vužiť potenciál prírodného prostredia.

Areál školy bol navrhnutý tak, aby ZŠ a MŠ boli blízko. Nevyužité priestory

ZŠ boli poskytnuté ZUŠ a ukázalo sa, že táto blízkosť má obrovský potenciál.

Každá s inštiúcií však potrebuje priestorový a kvalitatívny posun.

V mojom návrhu sa snažím zachovať jednotu areálu a využiť existujúce

priestory tak, aby sa nemuseli tieto školy rozdeliť a aby bolo možné naplniť požiadavky.

Preto by stálo za uváženie premiestnenie Mestskej knižnice a Klubu dôchodcov

z budovy MŠ. Aj tieto inštitúcie potrebujú adekvátne, moderné priestory, ktoré

v súčasnom stave nie sú možné dosiahnuť. Materská škola by mohla byť opäť

v pôvdnom rozsahu a rozšíriť svoje dve veľkopriestorové triedy o telocvičňu,

infrasaunu, hygienické zázemie a špecializované učebne pre prípravu predškolákov.

V rámci dosahovania energetickej úspornosti uvažujem o modernizovaní

kotolne a využití veľkorysého, s vysokým stropom a oknami pre ZUŠ na tančiareň.

Jednoduchý tvar traktu ZUŠ je ideálny na prístavbu. Špecifi cké požiadavky na

vyučovanie v jednotlivých odborch, hudobný, výtvarný, dramatický a rôzny počet

žiakov na hodinách je ťažké a neefektívne splniť v existujúcich priestoroch, dimenzovaných ako triedy pre 15-30 žiakov. Trakt by mohol byť opäť k dispozícii ZŠ.

Celý areál by mohol byť moderným Campusom predškolského a základného

vzdelania, kde sa deti presúvajú samostatne medzi jednotlivými budovami,

ihriskami , parkami, záhradami umenia ale aj zeleninovými políčkami. Kde učitelia

majú všetko, čo potrebujú k naplneniu svojho poslania a o čosi ďalej by sa zveľadil

takzvaný “Museumsquartier” Tatier (Múzeum TANAP, Kultúrne centrum), kde sa

okrem mestských akcií konali vystúpenia a akadémie škôl, a kde by mohli nájsť

nové sídlo Knižnica a Klub dôchodcov.20 views