28 | Krajinný celok Tatranská Polianka

Autor

Bc. Krisztina Nagy


Atelier / Škola

FA STU Bratislava

Architektúra a urbanizmus

Konzultant

Ing.arch. Eva Putrová CSc.


Lokalita

Kúpeľné areály

Najdôležitejším aspektom pri navrhovaní bola funkčnosť jednotlivých celkov.

Priestor je navrhnutý tak aby spĺňal požiadavky návštevníkov, ale aj samostných

obyvateľov osady (počet obyvateľov 177). V rámci ateliérovej práce sa návrh

riešenia sústreďuje najmä na revitalizáciu osady a jednotlivých prvkov, vybudovanie

nových chodníkov a rozvoj občianskej vybavenosti.

Revitalizácia

Riešenie krajinného priestoru Tatranskej Polianky navrhuje revitalizáciu kúpeľných

chodníkov, športových ihrísk, nástupných priestorov. Revitalizáciu a novú

výsadbu zelene.

Kúpeľné chodníky

Navrhujem revitalizovať kúpeľné chodníky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Sanatória

Dr. Guhra a vedú ku Wolkerovým jazierkam. Revitalizácia týchto chodníkov

poskytne pacientom sanatória, ale aj obyvateľom osady krátku a veľmi príjenmú

prechádzku v lone prírody. Trasa ich dovedie k Wolkerovým jazierkam, ktoré im

ponúknu miesto pre odpočinok, relaxáciu prípadne čítanie knižky a pod.

Nástupný priestor - Sanatórium Dr. Guhra

Vytvorenie nástupného priestoru na reprezentatívnej úrovni, jeho zatraktívnenie

a zároveň funkčné využitie.

Revitalizácia nástupného priestoru

Zredukovanie počtu parkovacích miest pred objetkom, vytvorenie sadovnícky

upravených plôch/ plôch s výsadbou rôznych rastlín na spríjemnenie a spestrenie

prostredia.

Funkčné využitie nástupného priestoru

Nakoľko je tento priestor dosť rozľahlý tak jeho revitalizácia/ návrh je postavený

aj na jeho funkčnosti - doplnenie mobiliáru (lavičky, smetné koše), logicky nadvazujúce

chodníky, prvky drobnej architektúry (napr. altánok).

Výsadba zelene

V celej osade revitalizácia poprípade výrub niektorých drevín v zlom stave/ s

nízkou spoločenskou hodnotou a výsadba nových drevín, ktoré by plnili tak

ako estetickú tak aj izolačnú funkciu (pás zelene nad Chodníkom Slobody ako

vizuálna bariéra medzi komunikáciou a sanatóriom). Návrz zahŕňa aj nové plochy

sadovnícky upravených plôch a to v blízkosti železničnej stanice aby bolo jej

okolie atraktívnejšie.7 views