27 | Krajinný priestorVyšné Hágy

Autor

Bc. Katalin Maga


Atelier / Škola

FA STU Bratislava

Architektúra a urbanizmus

Konzultant

Ing.arch. Eva Putrová CSc.


Téma

Kúpeľné areály
Vybraný krajinný priestor je súčasťou rekreačno-krajinného celku Vysoké Tatry,

v ktorom vybrané osady plnia ako hlavnú funkciu kúpeľnú liečbu a bývanie.

Hlavným motívom riešenia územia bude riešenia krajinného priestoru

s cieľom podporiť cestovný ruch v oblasti kúpeľníctva, zosúladiť aktivity

týkajúce sa kúpeľov s požiadavkami na vybudovanie kvalitných verejných

priestorov ako nástupných bodov na významné turistické trasy. Využiť

potenciál viazaný na prírodné a vytvorené prostredie pre dobudovanie aktivít

liečebných zariadení, pre rozvoj pešej turistiky, cykloturistiky, poznávacích

a športových aktivít. Určujúcim bude potenciál prírodného prostredia so

súčasnou krajinnou štruktúrou.
8 views